Czujniki i systemy dla techniki spalania

REACH

Rozporządzenie (EG) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) to unijne rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, które weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. REACH oznacza rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenie chemikaliów, tj. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą żadne materiały klasyfikowane jako niebezpieczne nie są używane do produkcji produktów LAMTEC.