Czujniki i systemy dla techniki spalania

Ochrona danych

Polityka prywatności

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Kierownictwo firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG przykłada do ochrony danych szczególną wagę. Korzystanie ze stron internetowych firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG jest w zasadzie możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie istnieje podstawa prawna dla takiego przetwarzania, zazwyczaj prosimy osobę, której dane dotyczą, o zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i z przepisami o ochronie danych, którym firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG podlega w danym kraju. Publikując niniejszą politykę prywatności, nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, znajdą w niniejszej polityce prywatności informacje o przysługujących im prawach.

Firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej. Mimo to w transmisji danych przez Internet mogą wystąpić luki w zabezpieczeniach, zagwarantowanie całkowitej ochrony nie jest więc możliwe. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Znaczenie terminów

Polityka prywatności firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG opiera się na pojęciach stosowanych przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Dlatego chcielibyśmy najpierw wyjaśnić użyte w niej terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 1.    Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość takiej osoby fizycznej.

 1.     Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 1.     Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, na przykład gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1.     Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 1.     Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 1.     Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich już było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 1.     Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 1.     Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 1.       Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 1.       Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z bezpośredniego upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 1.     Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz przepisów związanych z ochroną danych jest firma:

LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG
Josef-Reiert-Straße 26
69190 Walldorf
Deutschland
Tel.: +49 6227 6052-0
Adres e-mail: info(at)lamtec.de
Strona internetowa: www.lamtec.de

Na potrzeby swojej strony głównej firma LAMTEC GmbH & Co KG korzysta na zasadzie powierzenia przetwarzania danych z oferty dostawcy usług hostingowych. Dostawcą tym jest firma:

1&1 Internet SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur.

Wskazany dostawca usług hostingowych działa ściśle według instrukcji na zlecenie firmy LAMTEC GmbH & Co KG.

3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie jest:

MisterData Datenschutz & Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Schwalbenweg 61/1
69123 Heidelberg
Deutschland
Phone.: 06221 7271238
Mobile: 0176 727 11 014
E-Mail: ra_yilmaz.oezdemir@t-online.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

4. Pliki cookie

Strony internetowe firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Plików cookie używa wiele stron internetowych i serwerów. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem takiego pliku. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie konkretnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować po unikalnym identyfikatorze cookie.

Dzięki stosowaniu plików cookie firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG jest w stanie udostępnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla nich usługi, które nie byłyby możliwe bez plików cookie.

Za pomocą plików cookie możemy optymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej przy ponownych odwiedzinach. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi na przykład ponownie wprowadzać swoich danych dostępu przy każdych odwiedzinach, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową z pliku cookie zapisanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą plików cookie artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, korzystając w tym celu z odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej. W ten sposób można na stałe zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji stosowania plików cookie w używanej przeglądarce internetowej korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej może stać się niemożliwe.

5. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Przy każdym wywołaniu strony internetowej firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG przez osobę, której dane dotyczą, lub system automatyczny, strona ta rejestruje szereg ogólnych danych i informacji. Takie ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być przy tym (1) używane typy i wersje przeglądarek internetowych, (2) system operacyjny systemu uzyskującego dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony, na które wchodzi system uzyskujący dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres IP, (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do obrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG nie wykorzystuje takich ogólnych danych i informacji do wyciągania żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są natomiast potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii zastosowanej na naszej strony internetowej oraz (4) udostępniania organom ścigania informacji niezbędnych w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem analizowane przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG z jednej strony pod kątem statystycznym, z drugiej natomiast w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie, aby w ostatecznym rozrachunku zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane osobno od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie, podając przy tym swoje dane osobowe. To, które dane osobowe są przesyłane do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie, wynika z zastosowanego formularza służącego do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz do celów własnych. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawcy usług kurierskich, którzy również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych, możliwych do przypisania administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie.

Ponadto w momencie rejestracji określonej osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie zapisywane są również adres IP nadany tej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Dane te są zapisywane z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie konieczności, umożliwić wyjaśnienie ewentualnych popełnionych przestępstw. W związku z tym zapisywanie tych danych jest niezbędne do ochrony administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Dane te zasadniczo nie będą przekazywane stronom trzecim, o ile nie będzie to konieczne ze względu na obowiązek ustawowy lub na potrzeby postępowania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie do oferowania tej osobie treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator odpowiedzialny za przetwarzanie w każdym momencie udzieli jej informacji o przechowywanych dotyczących jej danych osobowych. Ponadto administrator odpowiedzialny za przetwarzanie sprostuje lub usunie dane osobowe na życzenie lub wniosek osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie istnieje prawny obowiązek przechowywania tych danych. W tym kontekście wszyscy pracownicy administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie są do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

7. Subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie internetowej firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG użytkownicy mogą skorzystać z subskrypcji jej biuletynu. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie przy zamawianiu biuletynu, decyduje służący do tego formularz.

Za pomocą biuletynu firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych o swoich ofertach. Osoba, której dane dotyczą, może być zasadniczo odbiorcą biuletynu naszego przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy (1) posiada ważny adres e-mail i (2) zarejestruje się wśród odbiorców biuletynu. Na adres e-mail podany przy pierwszej rejestracji wśród odbiorców biuletynu przez osobę, której dane dotyczą, ze względów prawnych wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem, stanowiąca część mechanizmu double opt-in. Wiadomość ta służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymywanie biuletynu jako osoba, której dane dotyczą.

Podczas rejestracji wśród odbiorców biuletynu zapisujemy również nadany przez dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego używanego w momencie rejestracji przez osobę, której dane dotyczą, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby umożliwić ewentualne późniejsze prześledzenie niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służy ochronie prawnej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji odbiorców biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wysyłki naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub powiązanej rejestracji, na przykład w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi biuletynu nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu. W każdej chwili może również wycofać zgodę na przechowywanie danych osobowych, udzieloną nam na potrzeby wysyłki biuletynu. W celu wycofania zgody w każdym biuletynie umieszczony jest odpowiedni link. W każdej chwili można również zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie lub poinformować go o takiej chęci w inny sposób.

8. Śledzenie biuletynu

Biuletyny firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG zawierają tzw. piksele zliczające. Piksel zliczający jest miniaturową grafiką osadzoną w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiającą zapis i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Dzięki osadzonemu pikselowi zliczającemu firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG może określić, czy i kiedy określona wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki w tej wiadomości zostały przez tę osobę aktywowane.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli zliczających zawartych w biuletynach są zapisywane i analizowane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowywania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili wycofać stosowną osobną zgodę udzieloną w ramach procedury double opt-in. Po wycofaniu zgody takie dane osobowe zostaną usunięte przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu będzie automatycznie interpretowana przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG jako wycofanie takiej zgody.

9. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Z uwagi na przepisy prawa strona internetowa firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny oraz bezpośrednią komunikację z naszą firmą, w tym ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu nawiązania z nią kontaktu lub przetwarzania tych danych. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub o ile zostało to przewidziane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia bądź innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach obejmujących administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania danych określonego przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia bądź innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami.

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1.    Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia, zażądać od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 1.     Prawo dostępu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, uzyskać od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie, w dowolnym czasie i nieodpłatnie, dostęp do dotyczących jej danych osobowych i do uzyskania ich kopii. Ponadto europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania,
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach podejmowania takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 1.     Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 1.     Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne i jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi wobec przetwarzania sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi wobec przetwarzania sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO.

 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych zapisanych przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.

Jeśli firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO jako administrator ma obowiązek je usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane, że osoba, której dane dotyczą, żąda, aby administratorzy ci usunęli wszelkie linki do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne. Pracownik firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG zadba w poszczególnych przypadkach o wykonanie niezbędnych działań.

 1.    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła wobec przetwarzania sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, przy czym nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zapisanych przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG zadba o ograniczenie przetwarzania.

 1.      Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła administratorowi. Ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO bądź na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG.

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
   

  Firmie LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG nie wolno już wtedy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

  Jeśli firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
   

  Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez firmę LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, wówczas osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem firmy LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 1.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas firma LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 1.       Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia, do wycofania w dowolnej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

12. Ochrona danych w przypadku podań o pracę i w procesie rekrutacyjnym

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to w szczególności miejsce w przypadku, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty rekrutacyjne do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przesłane dane zostaną zapisane na potrzeby realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie nie stoją na przeszkodzie usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym w związku z niemiecką ramową ustawą o równym traktowaniu (AGG).

13. Zasady ochrony danych dotyczące używania usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa do analizy sieci. Analiza sieci polega na gromadzeniu, zbieraniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa do analizy sieci rejestruje między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do określonej strony internetowej (tzw. referer), informacje o podstronach witryny internetowej, do których uzyskano dostęp, oraz to, jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza sieci jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści płynących z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie używa do analizy sieci za pomocą usługi Google Analytics dodatku „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeśli uzyskuje ona dostęp do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, aby generować dla nas raporty online pokazujące aktywność na naszych stronach internetowych oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały już omówione powyżej. Przez zapisanie pliku cookie firma Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej ze stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i z którą zintegrowano komponent Google Analytics, do przeglądarki internetowej w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie kierowana jest prośba od odpowiedniego komponentu Google Analytics o przesłanie danych do firmy Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą. Dane te służą firmie Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a tym samym umożliwiają rozliczenia na zasadzie prowizji.

Pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt danej osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych wspomniane dane osobowe, w tym adres IP używanego połączenia internetowego, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych. W pewnych okolicznościach Google może przekazywać dane osobowe zgromadzone za pomocą tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową (zgodnie z powyższym opisem), korzystając w tym celu z odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej. W ten sposób można na stałe zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Plik cookie zapisany już przez usługę Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się rejestrowaniu danych wygenerowanych przez usługę Google Analytics i dotyczących korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, zapobiegając w ten sposób takiemu rejestrowaniu i przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten informuje usługę Google Analytics za pośrednictwem technologii JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do usługi Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest uważana przez firmę Google za wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie, wówczas w celu wyłączenia narzędzia Google Analytics osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji tego dodatku.

Więcej informacji i obowiązujące zasady ochrony danych stosowane przez firmę Google można znaleźć na stronach www.google.de/intl/de/policies/privacy/www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegółowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne pod adresem www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Zasady ochrony danych dotyczące używania systemu Google AdWords

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową system Google AdWords. Google AdWords to usługa wykorzystywana do reklamy internetowej, umożliwiająca reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować pewne słowa kluczowe, aby wyświetlić reklamę w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google tylko wtedy, gdy użytkownik wyszukuje za pomocą wyszukiwarki hasło istotne w związku z danym słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na powiązane tematycznie strony internetowe za pomocą automatycznego algorytmu i przy użyciu zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem stosowania systemu Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej przez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników na stronach internetowych innych firm oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, a także wyświetlanie reklam innych firm na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, firma Google zapisze w jego systemie informatycznym tzw. plik cookie konwersji. Pliki cookie zostały już omówione powyżej. Plik cookie konwersji wygasa po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika. Aktualny plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, takie jak koszyk w systemie sklepu internetowego. Plik cookie konwersji pozwala nam i firmie Google stwierdzić, czy użytkownik, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerował przychód, tzn. czy dokonał zakupu, czy też go anulował.

Dane i informacje gromadzone za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane przez firmę Google do generowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Statystyk tych używamy z kolei do ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. w celu określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy korzystający z systemu Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Pliki cookie konwersji służą do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych dane osobowe, w tym adres IP używanego połączenia internetowego, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych. W pewnych okolicznościach Google może przekazywać dane osobowe zgromadzone za pomocą tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową (zgodnie z powyższym opisem), korzystając w tym celu z odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej. W ten sposób można na stałe zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google umieszczanie plików cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Plik cookie zapisany już przez usługę Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamie Google dostosowanej do zainteresowań. W tym celu musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki wywołać adres www.google.de/settings/ads i wprowadzić odpowiednie ustawienia.

Więcej informacji i obowiązujące zasady ochrony danych stosowane przez firmę Google można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

15. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu LinkedIn

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty firmy LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowy portal społecznościowy, który umożliwia użytkownikom rozwijanie relacji z istniejącymi już kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z serwisu LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników w ponad 200 krajach. LinkedIn stanowi tym samym największą obecnie platformę do budowania kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem serwisu LinkedIn jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za kwestie ochrony danych poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada firma LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej firma LinkedIn uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej, która jest odwiedzana przez określoną osobę, której dane dotyczą.

Jeśli taka osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, wówczas przy każdych jej odwiedzinach naszej strony internetowej i przez cały czas przebywania na tej stronie LinkedIn rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej, odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez firmę LinkedIn do konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany z naszą stroną internetową, wówczas LinkedIn przypisuje takie dane osobowe do osobistego konta użytkownika LinkedIn takiej osoby i je zapisuje.

Firma LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem komponentu LinkedIn informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie LinkedIn w czasie odwiedzin naszej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy komponent LinkedIn zostanie kliknięty, czy nie. Jeśli takie przesyłanie informacji do firmy LinkedIn nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn udostępnia pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych reklam/ogłoszeń oraz zarządzania ich ustawieniami. LinkedIn korzysta również z usług takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą stosować pliki cookie. Takie pliki cookie można zablokować pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące zasady ochrony danych firmy LinkedIn można znaleźć na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące stosowania plików cookie przez firmę LinkedIn można znaleźć pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Zasady ochrony danych dotyczące używania serwisu YouTube

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował z tą stroną internetową komponenty serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo nieodpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem tego portalu internetowego można oglądać kompletne programy filmowe i telewizyjne, wideoklipy, trailery lub filmy wideo tworzone przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. YouTube, LLC jest spółką zależną przedsiębiorstwa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Przy każdym wywołaniu jednej ze stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i z którą zintegrowano komponent YouTube, do przeglądarki internetowej w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie kierowana jest prośba od odpowiedniego komponentu YouTube o pobranie reprezentacji komponentu YouTube od firmy YouTube. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można znaleźć pod adresem www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej firmy YouTube i Google uzyskują informacje o konkretnej podstronie naszej witryny internetowej, która jest odwiedzana przez daną osobę, której dane dotyczą.

Jeśli podczas wywoływania podstrony zawierającej wideo YouTube określona osoba, której dane dotyczą, jest w tym samym czasie zalogowana w serwisie YouTube, wówczas YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej witryny internetowej taka osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez firmy YouTube i Google oraz przypisywane do konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

Firmy YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy osoba ta jest zalogowana w serwisie YouTube w czasie odwiedzin naszej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy wideo YouTube zostanie kliknięte, czy nie. Jeśli takie przesyłanie informacji do firmy YouTube nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Zasady ochrony danych opublikowane przez firmę YouTube są dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy YouTube i Google.

17. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania, jest dla nas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych w związku z dostawą towarów lub świadczeniem innej usługi bądź świadczeniem wzajemnym, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, w związku z którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W nielicznych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy gość odwiedzający naszą firmę dozna obrażeń na naszym terenie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Operacje przetwarzania mogą opierać się również na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, o ile nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wymienione przez europejski organ ustawodawczy. W tym względzie organ ten uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zd. 2 RODO).

18. Prawnie uzasadnione interesy w związku z przetwarzaniem po stronie administratora lub strony trzeciej

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

19. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium decydującym o okresie przechowywania danych osobowych jest stosowny ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie będą już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia wykonywania umowy.

20. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność udostępnienia danych w celu zawarcia umowy; obowiązek udostępnienia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe skutki nieudostępnienia

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. w przypadku danych stron umowy). W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, musi udostępnić nam dane osobowe (które następnie muszą być przez nas przetwarzane), aby możliwe było zawarcie umowy. Przykładowo, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych sprawia, że z osobą, której dane dotyczą, nie można zawrzeć umowy. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, taka osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik w każdym indywidualnym przypadku poinformuje wtedy osobę, której dane dotyczą, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest niezbędne do zawarcia umowy, a także czy w danej sytuacji istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych oraz jakie konsekwencje miałoby ich nieudostępnienie.

21. Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona za pomocą generatora polityk prywatności firmy DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która pełni funkcję zewnętrznego inspektora ochrony danych w Straubing, we współpracy z radcą prawnym ds. przepisów o ochronie danych Christianem Solmecke.

 

 Stan: Walldorf, 24.05.2018

Privacy Policy for the LAMTEC Support App


Date: 07/2021


1.    General
a)    This privacy policy applies to use of the LAMTEC Support App (the “App”) provided by LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG, Josef-Reiert-Straße 26,
D-69190 Walldorf (Baden) (hereinafter referred to as “we”, “us”) by users of the App (hereinafter referred to as “user”, “you”).
b)    We attach great importance to the protection of your data. It is important to us that we inform you about what personal data is collected, how this is used and what options you have.
c)    This privacy policy provides you with an overview of the data protection laws that apply to the processing of your data by us in relation to use of the App.  Further information, including on data protection in general and data protection in relation to specific products can be found at www.lamtec.de/en/topmenu/privacy.html.
 
2.    Who is the controller of the data processing?
The data controller is LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG, Josef-Reiert-Straße 26, D-69190 Walldorf (Baden), telephone: +49 6227 6052-0, fax: +49 6227 6052-57, hotline: +49 6227 6052-33, internet: www.lamtec.de, e-mail: info@lamtec.de.

3.    Who is the Data Protection Officer?  
The Data Protection Officer is Mr. Yilmaz Özdemir (fully-qualified lawyer and & Data Protection Officer), MisterData Datenschutz & Consulting UG, Schwalbenweg 61/1, 69123 Heidelberg, Tel.: 06221 7271238
Mobil: 0176 727 11 014  E-Mail: ra_yilmaz.oezdemir@t-online.de

4.    What rights do I have as data subject?
a)    Right to ask for information on categories of data processed, the purposes of processing, any recipients of the data, the envisaged period for which the personal data will be store (Art. 15 GDPR);

b)    Right to ask for the rectification of incorrect or the completion of incomplete data (Art. 16 GDPR);

c)    Right to withdraw any consent given at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR);

d)    Right to object to data processing which is based on a legitimate interest on grounds relating to your particular situation (Art 21 (1) GDPR);

e)    Right in certain cases within the scope of Art. 17 GDPR to ask for data to be erased - in particular if the data is no longer needed or has been processed unlawfully, or you have withdrawn your consent or have objected;  

f)    Right under certain conditions to ask for the restriction of the processing of data, if erasure is not possible or the obligation to erase is contestable (Art. 18 GDPR);

g)    Right to data portability, that is to say you can receive your data which you have provided to us in a commonly used and machine-readable format such as CSV and if necessary transmitted to another controller (Art. 20 GDPR);

h)    Right to complain to the responsible data protection supervisory authority (for telecommunications contracts: The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI); otherwise: The State Data Protection and Freedom of Information Officer for Baden-Württemberg (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)).

5.     To whom is my data disclosed?
To so-called processors, these are companies engaged by us within the confines of law to process data, Art. 28 GDPR (service providers, vicarious agents). In this case we will remain responsible for the protection of your data. We engage companies in particular in the following areas: IT, Sales, Marketing and Customer Service.

6.    Where is my data processed?
Your data is processed essentially in Germany and if necessary in Europe. If your data is processed in exceptional cases in countries outside of the European Union (therefore in so-called third countries), this will happen if you have explicitly consented to this, if it is necessary for our performance for you or if it is required by law (Art. 49 GDPR). In addition, your data will only be processed in third countries if it is guaranteed by specific measures that there is an adequate level of data protection for this (e.g. adequacy decision by the EU Commission or so-called appropriate guarantees, Art. 44ff. GDPR).

7.    What data is collected, how is this processed and how long is it held?
When you use the App, our servers temporarily record the IP address of your (IT) device and other technical features, such as the requested content (Art. 6 (1) b GDPR).
 
8.    Will I receive push notifications?
a)    Push notifications are messages sent by the App to the (IT) device and displayed on the device with priority. This App uses push notifications as default, if you have consented to these when installing or first using the App or unless these settings are configured otherwise in your operating system (Art. 6 (1) a GDPR). You can deactivate the receipt of push notifications at any time in the settings of your (IT) device.

b)    In order for you to be able to use the App on the (IT) device, the App needs access to various functions and data on the device. For this purpose, it is necessary that certain permissions are given (Art. 6 (1) a GDPR). The permission categories differ depending on the manufacturer. For example, individual Android permissions are consolidated into permission categories and you can only consent to the permission category as a whole. Please note that if you object, you may not be able to use some of the functions of our App.  
 
9.    Is there any advertising or tracking and will my usage behaviour by analysed?
a)    We would like you to enjoy using our App and take advantage of our products and services. We have an economic interest in this. In order for you to easily find the products that interest you and to enable us to design our App in a user-friendly manner, we analyse your usage behaviour in an anonymised and/or pseudonymised form. Within the confines of law, we, or companies engaged by us as processors, create user profiles. They cannot be used to identify you directly. In the following we provide you with general information about the various purposes and technologies of our App and its usage. You have, of course, as explained above, the right to object. Please note that in this case, you may not be able to use some of the functions of our App

b)    Purposes (Art. 6 (1) a, b, f GDPR / section 15 (3) of the German Telemedia Act (TMG))

(1)    Tag management:

Tag management is used to manage tracking tools in apps. For this purpose, every page is tagged. With the help of the tag, it can be decided what tracking tools should be used for this page. By means of tag management, the tracking can therefore be controlled so that the tools are only used where they make sense.

(2)    Reach measurement:

The purpose of reach measurement is to determine statistically the usage intensity and number of users of an app and to measure the quality of the app. At no time are individual users identified. Your identity is protected at all times.
 
(3)    Profiles for customised design of the App:

In order to continually improve the App, we use so-called clickstream analysis. The clickstream is the path you have followed in the App. The analysis of the click paths provides information on usage behaviour with the App. This allows us to identify possible structural defects in the App and in doing so improve the App so that it better meets your needs. At no time are individual users identified.

(4)    Profiles to improve the technological quality of the App:

In order to measure the quality of an app’s programming or register crashes and their cause, programme sequence and usage behaviour are analysed. Individual users are not identified.
 
(5)    Profiles to create an interests profile:

Marketing technologies are used in order to display interesting advertising content and to measure the effectiveness of our campaigns. This can also take place on the pages of other advertising partners (of third-party providers), also known as retargeting. The retargeting is used to create a pseudonymous interests profile and to display relevant advertising on other websites. It cannot be used to identify a person directly. If marketing technologies are suppressed, you will still see the same number of advertisements, but they will not be tailored to your personal interests.  
 
(6)    Transmission of usage data:

You can object to the collection, processing and use of data using the “Transmit pseudonymous usage data” button at the end of the privacy statement in the App. Please note that if you do this, only the analysis of the usage of this App is deactivated.

(7)    In the App, the transmission of pseudonymous usage data can be objected to at this point.

(8)    This App uses Google Analytics, an analysis service provided by Google Inc. (“Google”). The information generated by the service on your use of this App will be transmitted to and stored on a Google server in the USA. At this point we inform you that in this App, a code has been added to Google Analytics / Google Firebase which allows the anonymised collection of IP addresses (so-called IP masking). Google will use this information on behalf of the operator of this App to analyse your use of the App, to compile reports on the website activities and perform further services related to the use of the App and internet for the operator of the App. The IP address transmitted by your device while using Google Analytics will not be combined with other data held by Google.  

This App also uses the Google product Firebase, which collects information used to fix bugs in the App. The selected information does not contain any personal data, only system information such as the version of the App, the operating system used, the screen format and resolution, the system utilisation etc.  Every iOS device has an identifier that can be used by developers and advertisers – the IDFA. Android also uses such an identifier – the AAID. You can reset or deactivate the device’s identifier at any time in the device settings.


LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG

Josef-Reiert-Straße 26
D-69190 Walldorf (Baden)

Telephone: +49 6227 6052-0
Fax: +49 6227 6052-57
Hotline: +49 6227 6052-33

Internet: www.lamtec.de
E-mail: info@lamtec.de